C6 kezdőlapnak | Kedvencekhez adom
 
Jogi nyilatkozat / Adatvédelem

A c6.hu oldalain található szöveges, képi, hangi és más módon megjelenített információ, továbbá azok rendszere a C6 Média Kft. és vele szerződésben álló alvállalkozóinak tulajdona.

A C6 Média Kft. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy bármilyen természetes és jogi személy a portál egészét, vagy bármely elemét felhasználja, többszörözze, nyilvánosságra hozza, közvetítse, akár megváltoztatott, akár változatlan formában.

A C6 Média Kft. eljárást kezdeményez azok ellen, akik a szerzői jogi törvénnyel összhangban lévő rendelkezéseit megszegi.

C6.hu - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - 2007. február 1.

1. BEVEZETÉS
2. DEFINÍCIÓK
3. ALAPELVEK A C6.HU ADATKEZELÉSE SORÁN
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
4.1. PORTÁL LÁTOGATÓINAK ADATAI
4.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON
4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
4.4. HÍRLEVÉL
4.5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
6. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. BEVEZETÉS
A C6 Média kft. (1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 9. 3. emelet 17.) (a továbbiakban C6.hu, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A www.c6.hu, a c6.hu, a www.webxtreme.hu, a www.webextreme.hu, a www.webextrem.hu, és a www.c6radio.hu címeken megtalálható portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.c6.hu/c6-tomcat/tartalmi.da?method=cikk&d_id=73 címen. A C6.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A C6.hu bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A C6.hu elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A C6.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A C6.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2.DEFINÍCIÓK
2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 2.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. ALAPELVEK A C6.HU ADATKEZELÉSE SORÁN
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A szolgáltatáson belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. PORTÁL LÁTOGATÓINAK ADATAI
A honlap látogatása során a C6.hu rögzíti a felhasználók IP címét és a látogatás időpntját, mely adatokból bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti a böngésző típusát és a látogatott, valamint az előzmény (referer) oldal címét.

Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos, folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a C6.hu nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatokat a C6.hu a felvételtől számított egy hónap után törli rendszeréből. Az anonimizált statisztikákat korlátlan ideig megőrzi.

4.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON
A C6.hu portál html kódja a C6.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A reklámhirdetések kiszolgálását a C6.hu saját maga, illetve az Adverticum Zrt. végzi. Info: www.adverticum.com

A Medián Webaudit szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelő tud felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: www.webaudit.hu.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
A C6.hu jelenlegi szolgáltatásai nem csak regisztrált felhasználók részére vehető igénybe, viszont némely szolgáltatásnál előnyt jelent (pl. chat, WebXtreme). Csak regisztráltaknak igénybevehető szolgáltatás a jövőben várható.

Regisztrációkor a felhasználó eldöntheti, hogy csak a szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges adatokat adja-e meg, vagy több személyes adatot is kiszolgáltat magáról. A későbbiekben lehetőség van ezen plusz adatok megadására, illetve törlésére is.

A gyors regisztráció során megadandó adatok:

1. felhasználói név, jelszó, e-mail cím:
A felhasználó beazonosítására szolgáló adatok, melyeket a regisztrációhoz szükséges megadni. A felhasználói név nyilvánosságra kerülhet a szolgáltatás használata során.
A jelszót a rendszer kódolva tárolja, így az üzemeltető nem tudja sem megnézni, sem megadni a felhasználói jelszót.

A rendszer e-mailben kéri fel a felhasználót, hogy aktiválja a hozzáférését. Amennyiben 30 napon belül nem történik meg az aktiválás, a rendszer törli az összes megadott adatot.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel az üzemeltető birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből.

2. regisztráció időpontja, aktiválás időpontja, be- és kijelentkezések időpontja, valamint az ezen adatokhoz tartozó felhasználói IP címek és a felhasználó böngészőjének típusa, továbbá az operátori jogosultság:
A rendszer által generált adatok a rendszer biztonságát és integritását segítik elő, hibakeresési célt szolgálnak, valamint a visszaélések megelőzését hivatottak elősegíteni. Ezen adatokból ugyanis visszakereshetők a felhasználó fontosabb eseményei.

Az adatokat a rendszer 30 nap elteltével törli.

2. nem, vezetéknév, keresztnév, születési idő, ország, város:
A szolgáltatás használatát jelentősen segítő, de nem kötelezően megadandó adatok. A felhasználó megszólítását és beazonosítását segítő adatok ezek.

A születési idő, valamint az ország és város adatok továbbá statisztikai célokat is szolgálnak, a megadott adatok alapján következtetést lehet levonni a felhasználók életkorára és lakóhelyére vonatkozóan. Az adatokat felhasználjuk továbbá a hirdetések célzottabb kiszolgálására (targetálás) is. Ez azt jelenti, hogy pl. adott esetben más hirdetés jelenhet meg egy 19 éves lány, vagy egy 35 éves férfi számítógépén. Sem a hirdetők, sem mások ez esetben sem látják a felhasználók személyes adatát.

3. Statisztikai info, szabadidős info:
A statisztikai info és a szabadidős info menüben megadhatók a felhasználó érdeklődési területei, szokásai, kedvencei, stb. Ezen adatokból készült, a személyekre utaló információktól megfosztott (anonimizált) adatok fontos információt tartalmaznak az üzemeltető és a hirdetők számára. Az e menükben megadott adatokat a targetálás során felhasználjuk. Sem a hirdetők, sem mások ez esetben sem látják a felhasználók személyes adatát.

A megadott adatokat az Adatmódosítás menüben lehet módosítani. Az e-mail cím módosítása esetén az előző e-mail cím - biztonsági okokból - 30 napig még a rendszer kezelésében áll. Ez idő alatt lehet kérni a módosítás visszavonását az Adatmódosítás menüben. Amennyiben a felhasználó 6 hónapon keresztül nem lép be a rendszerbe, úgy adatait - előzetes e-mail útján küldött figyelmeztetés után - töröljük. Az adatokat a felhasználó kérésére is töröljük, mely igényt az Adatmódosítás menüben lehet jelezni.

A naponta archivált adatokat egy éven keresztül őrizzük meg.

Adatkezelési nyilvántartási szám: xxx-yyyy.

4.4. HÍRLEVÉL
A C6.hu szolgáltatásra való regisztrációkor, vagy később, a regisztrációs adatok módosításánál lehetőség van a regisztrációs e-mail címre küldött reklámüzenetek engedélyezésére.
A szolgáltató - lehetőleg a felhasználó érdeklődési körébe tartozó témában - hírlevelet küld azon felhasználói részére, akik az erre vonatkozó engedélyt megadták. Ezek a levelek elektronikus hirdetést is tartalmazhatnak. A szolgáltató kivételes esetekben, technikai (pl. szerverkarbantartás miatti leállás), az oldal szolgáltatásait és ezen belül a felhasználót is érintő változásokról, a hírlevélen kívül értesítő levelet küld.

A hírlevelet lemondani a levélben található módon, vagy a c6.hu portálra belépve, az Adatmódosítás menüben lehet.

4.5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §). A C6.hu a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A C6.hu szerverei a T-Online Adatparkban (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.) találhatók meg.

A C6.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A C6.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A C6.hu az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A C6.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Név: C6 Média Kereskedőház és Online Ügynökség kft.
Rövid név: C6 Média kft.
Székhely: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 9. III.em. 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-879385
Adószám: 13908960-2-43
Ügyvezető: Rajkó Anna
Adatkezelési nyilvántartási szám: 01760-0001

C6.hu ügyfélszolgálat: munkanapokon 10-16 óra között
Telefon: 06.1.266.3719
E-mail: c6@c6.hu

7.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a C6.hu, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben A C6.hu költségtérítést állapít meg.

A C6.hu a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A C6.hu a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A C6.hu - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A C6.hu az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A C6.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu